GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti
belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56
ncı ve 84üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: 13/6/2014 tarihli ve 29029 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler
Yönetmeliği ekinde yer alan listedeki her mal grubu için tespit edilen süreleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Garanti belgesi: Üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen, ithal edilen veya satılan mallar
için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu hakları gösteren belgeyi,
ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları ticari veya mesleki
amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen,
garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,
ğ) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye, bu Yönetmeliğe
ekli listedeki malları sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile
mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek
veya tüzel kişiyi,
ı) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri
süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki
sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli
listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye
verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.
(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
Garanti süresi
MADDE 6 – (1) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu
Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.
(2) Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin
tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti
süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir.
(3) Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler
MADDE 7 – (1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve
kaşesi,
b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
c) Fatura tarih ve sayısı,
ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
e) Garanti süresi,
f) Azami tamir süresi,
g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin
bilgi,
ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,
ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem
heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları
Ücretsiz onarım isteme hakkı
MADDE 8 – (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım
hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı,
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin diğer hakları
MADDE 9 – (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi,
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı,üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde
tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın
tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı,
malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının,
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu
talebi yerine getirmesi zorunludur.
(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami
tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
Değiştirilen malın garanti süresi
MADDE 10 – (1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti
süresi ile sınırlıdır.
Kullanım hatası
MADDE 11 – (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak
kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.
(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun
mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir
süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
(3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle
uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
EK
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE
SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ
SEKTÖR/ÜRÜN GARANTİ
SÜRESİ
1 SAĞLIK SEKTÖRÜ
1.1 KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI
1.1.1 TANSİYON
ALETLERİ
2 YIL
1.1.2 KAN DEĞERİ
ÖLÇEN CİHAZLAR 2 YIL
1.1.3 İŞİTME CİHAZLARI 2 YIL
1.1.4 KONUŞMA
CİHAZLARI 2 YIL
1.1.5 ATEŞ
ÖLÇEN CİHAZLAR 2 YIL
1.2 ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ
1.2.1
ELEKTRONİK
GÖĞÜS
POMPALARI
2 YIL
1.2.2
BİBERON
ISITICILARI 2 YIL
1.2.3
BİBERON
STERİLİZATÖRLER
İ
2 YIL
1.2.4
MAMA
HAZIRLAMA
SETLERİ
2 YIL
1.2.5
ÇOCUK OTO
KOLTUKLARI 2 YIL
1.2.6
MAMA
SANDALYELERİ 2 YIL
1.2.7
ÇOCUK
ARABALARI VE
PUSETLERİ
2 YIL
1.3 MASAJ ALET VE CİHAZLARI
1.3.1 MASAJ ALETLERİ 2 YIL
1.4 BEDENSEL ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR
1.4.1
TEKERLEKLİ
SANDALYELER 2 YIL
1.4.2
ENGELLİLER İÇİN
AKÜLÜ ARAÇLAR 2 YIL
2
GÖZLÜKLER
2.1 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ 2 YIL
2.2 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ 2 YIL
2.3 ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER 2 YIL
3 ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI
3.1 KLİMALAR 2 YIL
3.2 ISI POMPALARI 2 YIL
3.3 FAN KOİLLER 2 YIL
3.4 BRÜLÖRLER 2 YIL
3.5 KALORİFER KAZANLARI 2 YIL
3.6 KAT KALORİFERLERİ 2 YIL
3.7 KOMBİLER 2 YIL
3.8 DOĞALGAZ / LPG SOBALARI 2 YIL
3.9 GAZYAĞLI SOBALARI 2 YIL
3.10 KATI YAKIT SOBALARI 2 YIL
3.11 ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI 2 YIL
3.12 ŞOFBENLER 2 YIL
3.13 TERMOSİFONLAR 2 YIL
3.14 PENCERE TİPİ FANLAR 2 YIL
3.15 VANTİLATÖRLER 2 YIL
3.16 DAVLUMBAZLAR 2 YIL
3.17
ASPİRATÖRLER 2 YIL
3.18
FANLI ELBİSE KURUTUCULAR 2 YIL
3.19 HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER 2 YIL
4 SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI
4.1 HİDROFORLAR 2 YIL
4.2 SU ARITMA CİHAZLARI 2 YIL
4.3 MOTORLU SU POMPALARI 2 YIL
4.4 VANALAR 2 YIL
4.5 BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT) 2 YIL
4.6 SENSÖRLÜ MUSLUK APARATLARI 2 YIL
4.7 REZERVUARLAR 2 YIL
4.8 KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ 2 YIL
4.9 LAVABOLAR 2 YIL
4.10 KLOZETLER 2 YIL
4.11 EVİYELER 2 YIL
5 TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
5.1 TESTERE MAKİNELERİ 2 YIL
5.2 POLİSAJ MAKİNELERİ 2 YIL
5.3 MATKAPLAR 2 YIL
5.4 LEHİM TABANCALARI 2 YIL
5.5 VİDALAMA MAKİNELERİ 2 YIL
5.6 ZIMPARA MAKİNELERİ 2 YIL
6 MOTORLAR
6.1 ELEKTRİK MOTORLARI 2 YIL
6.2 İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2 YIL
6.3 DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI 2 YIL
7 EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ İLE ISITMA VE AYDINLATMA CİHAZLARI
7.1 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ 2 YIL
7.2 GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN
SİSTEMLER 2 YIL
7.3 RÜZGAR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN
SİSTEMLER 2 YIL
8 ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1 TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1.1 SABİT HATLI
TELEFONLAR 2 YIL
8.1.2 CEP TELEFONLARI 2 YIL
8.1.3 UYDU
TELEFONLARI 2 YIL
8.1.4 MODEMLER 2 YIL
8.1.5 FAKSLAR 2 YIL
8.1.6
ARAÇ İÇİ
KONUŞMA
KİTLERİ
2 YIL
8.2 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ
8.2.1 BİLGİSAYARLAR 2 YIL
8.2.2 MOUSE 2 YIL
8.2.3 MONİTÖRLER 2 YIL
8.2.4 YAZICILAR 2 YIL
8.2.5 TARAYICILAR
(SCANNER) 2 YIL
8.2.6 SES KAYIT
CİHAZLARI 2 YIL
8.2.7 KLAVYELER 2 YIL
8.2.8 HARİCİ DİSK
ÜNİTELERİ 2 YIL
8.2.9 PC KAMERALAR
(WEBCAM) 2 YIL
8.2.10 OYUN
KONSOLLARI 2 YIL
8.2.11 İŞLEMCİLER 2 YIL
8.2.12 KART
OKUYUCULAR 2 YIL
8.2.13 AĞ GÜVENLİK
CİHAZLARI 2 YIL
8.2.14 HARD DISKLER 2 YIL
8.2.15 ANAKARTLAR 2 YIL
8.2.16 KİTAP
OKUYUCULAR 2 YIL
8.2.17
DİJİTAL
FOTOĞRAF
ÇERÇEVESİ
2 YIL
8.3 GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ
8.3.1
GÜVENLİK
AMAÇLI
KAMERALAR
2 YIL
8.3.2
GÜVENLİK
AMAÇLI
MONİTÖRLER
2 YIL
8.3.3
GÜVENLİK
AMAÇLI KAYIT
CİHAZLARI
2 YIL
8.3.4
ALARM
CİHAZLARI 2 YIL
8.3.5
EV İÇİ DİNLEME
VE İZLEME
CİHAZLARI
2 YIL
8.4
EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK
CİHAZLAR
8.4.1 TELEVİZYONLAR 2 YIL
8.4.2 PİKAP-PLAK
ÇALARLAR 2 YIL
8.4.3 MÜZİK SETLERİ 2 YIL
8.4.4 RADYOLAR 2 YIL
8.4.5
SES KAYDEDİCİ
VE OYNATICI
CİHAZLAR
(CD,DVD,VCD vb.)
2 YIL
8.4.6
MEDYA
OYNATICILAR(MP
3, MP4 vb.)
2 YIL
8.4.7
EV SİNEMA
SİSTEMLERİ 2 YIL
8.4.8
SES
DÜZENLEYİCİLER 2 YIL
8.4.9 HOPARLÖRLER 2 YIL
8.4.10 KULAKLIKLAR 2 YIL
8.4.11 DATABANKLAR 2 YIL
8.4.12 ELEKTRONİK
SÖZLÜKLER 2 YIL
8.4.13 PROJEKSİYON
CİHAZLARI
2 YIL
VEYA 5.00
0 SAAT
(Hangisi
Önce
Dolarsa)
8.4.14 HESAP
MAKİNELERİ 2 YIL
8.4.15 ELEKTRONİK
PARA KASALARI 2 YIL
8.4.16 UYDU ALICILARI
(RECEİVER) 2 YIL
8.5 UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI
8.5.1
GPS YÖN BULMA
KONUMLAMA
CİHAZLARI
2 YIL
8.6 FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR
8.6.1 KAMERALAR 2 YIL
8.6.2 FOTOĞRAF
MAKİNELERİ 2 YIL
9 ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR
9.1 JENERATÖRLER 2 YIL
9.2 AKÜMÜLATÖRLER 2 YIL
9.3 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 2 YIL
9.4 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR) 2 YIL
9.5 REGULATÖRLER 2 YIL
10 TAŞITLAR
10.1 BİNEK OTOMOBİLLER
2 YIL
VEYA
60.000 KM.
(Hangisi
Önce
Dolarsa)
10.2 KAMYONETLER
2 YIL
VEYA
100.000
KM.
(Hangisi
Önce
Dolarsa)
10.3 MOTOSİKLETLER
2 YIL
VEYA
30.000 KM.
(Hangisi
Önce
Dolarsa)
10.4 DENİZ MOTOSİKLETLERİ 2 YIL
10.5 KAR MOTOSİKLETLERİ 2 YIL
10.6 BİSİKLETLER 2 YIL
10.7 KARAVANLAR 2 YIL
10.8 TAŞIT YEDEK PARÇALARI
10.8.1 ARAÇ LASTİKLERİ
2 YIL
VEYA 1,6
mm DİŞ
DERİNLİĞ
İ (Hangisi
Önce
Dolarsa)
10.8.2 FARLAR 2 YIL
10.8.3
GÖSTERGE
TABLOSU VE
GÖSTERGELER
2 YIL
10.8.4 MERKEZİ
KİLİTLER 2 YIL
10.8.5
EMNİYET KEMERİ
VE
BAĞLANTILARI
2 YIL
10.8.6 EMNİYET
CAMLARI 2 YIL
10.8.7 EGZOZ BORU VE
SUSTURUCULAR 2 YIL
10.8.8 ŞARJ DİNAMOSU 2 YIL
10.8.9 JANTLAR 2 YIL
10.8.10 KATALİTİK
KONVERTÖRLER 2 YIL
10.8.11 AMORTİSÖRLER 2 YIL
10.8.12 RADYATÖRLER 2 YIL
10.8.13 OTO KLİMALARI 2 YIL
10.9 ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ
10.9.1 LPG DÖNÜŞÜM
KİTLERİ 2 YIL
10.9.2 CNG DÖNÜŞÜM
KİTLERİ 2 YIL
10.9.3
ELEKTRİK
DÖNÜŞÜM
KİTLERİ
2 YIL
11 EV TİPİ DİKİŞ MAKİNALARI 2 YIL
12 BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR
12.1 ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI 2 YIL
12.2 ÇİM BİÇME MAKİNALARI 2 YIL
12.3 ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI 2 YIL
12.4 ÇAPALAMA MAKİNALARI 2 YIL
13 ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI
13.1 ELEKTRİK SAYAÇLARI 2 YIL
13.2 DOĞALGAZ SAYAÇLARI 2 YIL
13.3 SU SAYAÇLARI 2 YIL
13.4 ISI SAYACI – PAY ÖLÇER 2 YIL
13.5 SAATLER 2 YIL
13.6 ODA TERMOSTATLARI 2 YIL
14 SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI
14.1 SPOR ALETLERİ
14.1.1
KONDİSYON
BİSİKLETLERİ 2 YIL
14.1.2 KOŞU BANDLARI 2 YIL
14.1.3
KONDİSYON
KÜREĞİ 2 YIL
14.1.4
AĞIRLIK ÇALIŞMA
MAKİNALARI 2 YIL
14.2 AV ALETLERİ
14.2.1 AV TÜFEKLERİ 2 YIL
15 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR
15.1 EV ALETLERİ
15.1.1 BUZDOLAPLARI 2 YIL
15.1.2 DERİN
DONDURUCULAR 2 YIL
15.1.3 ARAÇ
BUZDOLAPLARI 2 YIL
15.1.4 SU SEBİLLERİ 2 YIL
15.1.5 BULAŞIK
MAKİNELERİ 2 YIL
15.1.6 ÇAMAŞIR
MAKİNELERİ 2 YIL
15.1.7
ÇAMAŞIR
KURUTMA
MAKİNELERİ
2 YIL
15.1.8 ELEKTRİKLİ
SÜPÜRGELER 2 YIL
15.1.9 FIRINLAR 2 YIL
15.1.10 OCAKLAR 2 YIL
15.1.11 MİKRODALGA
FIRINLAR 2 YIL
15.1.12
BUHARLI
TEMİZLİK
MAKİNELERİ
2 YIL
15.1.13 BUZ YAPMA
MAKİNELERİ 2 YIL
15.1.14 ÇÖP ÖĞÜTME
MAKİNELERİ 2 YIL
15.1.15 DÜDÜKLÜ
TENCERELER 2 YIL
15.1.16 ÜTÜLER 2 YIL
15.2 KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ(PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ)
15.2.1 SAÇ KESME
MAKİNELERİ 2 YIL
15.2.2
SAÇ
ŞEKİLLENDİRME
CİHAZLARI
2 YIL
15.2.3 SAÇ KURUTMA
MAKİNELERİ 2 YIL
15.2.4 ELEKTRİKLİ TRAŞ
MAKİNELERİ 2 YIL
15.2.5 EPİLASYON
CİHAZLARI 2 YIL
15.2.6
SAKAL BIYIK
KESME VE
DÜZELTME
MAKİNELERİ
2 YIL
15.3 BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ VE MAKİNELER
15.3.1
EKMEK
KIZARTMA
MAKİNELERİ
2 YIL
15.3.2 EKMEK KESME
MAKİNELERİ 2 YIL
15.3.3 EKMEK YAPMA
MAKİNELERİ 2 YIL
15.3.4 TOST MAKİNELERİ 2 YIL
15.3.5 YOĞURT YAPMA
MAKİNELERİ 2 YIL
15.3.6 YUMURTA
PİŞİRİCİLER 2 YIL
15.3.7 KARIŞTIRICILAR 2 YIL
15.3.8 ÇAY/ KAHVE
MAKİNELERİ 2 YIL
15.3.9 MEYVE SEBZE
SIKACAKLARI 2 YIL
15.3.10 ET KIYMA
MAKİNELERİ 2 YIL
15.3.11 MISIR PATLATMA
MAKİNELERİ 2 YIL
15.3.12 SU ISITICILAR
(KETTLE) 2 YIL
15.3.13 ELEKTRİKLİ
PİŞİRİCİLER 2 YIL
15.3.14 BUHARLI
PİŞİRİCİLER 2 YIL
15.3.15 MUTFAK
ROBOTLARI 2 YIL
15.3.16 FRİTÖZLER 2 YIL
15.3.17 IZGARALAR 2 YIL
15.3.18 BLENDERLAR 2 YIL
15.3.19 DOĞRAYICILAR 2 YIL
15.3.20 GIDA
ÖĞÜTÜCÜLER 2 YIL
15.3.21 KAHVE
ÖĞÜTÜCÜLER 2 YIL
15.3.22 ELEKTRİKLİ
CEZVELER 2 YIL
15.3.23
DONDURMA
YAPMA
MAKİNALARI
2 YIL
16 MÜZİK ALETLERİ
16.1 ORG 2 YIL
16.2 PİYANO 2 YIL
16.3 BAĞLAMALAR 2 YIL
16.4 BATERİLER 2 YIL
16.5 GİTARLAR 2 YIL
17 AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR 2 YIL
18 KAPI VE PENCERELER 2 YIL
19 KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ
19.1 KAPI HİDROLİKLERİ 2 YIL
19.2 KAPI KİLİTLERİ 2 YIL
19.3 KAPI OTOMATLARI 2 YIL

Reklamlar
Yönetmelikler içinde yayınlandı | 1 Yorum

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ

13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım,
kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6 ncı maddede belirtilen mallar hariç olmak üzere tüketicinin kullanımına
sunulan tüm malları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
55 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini
yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla
piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir
süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, cd, dvd, hafıza kartı ve benzeri her
türlü araç veya ortamı,
ç) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
d) Kullanıcı arayüzü: Bir mal ile o malı kullanan tüketici arasındaki etkileşime aracılık eden her türlü dijital
ortamı,
e) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen Türkçe tanıtma ve kullanma
kılavuzu ile satılmak zorunda olan malı,
f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da
mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Tanıtma ve kullanma kılavuzu: Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım
ve basit onarımına ilişkin kılavuzu ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketi,
ğ) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların
hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini
koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme ve Uygulama Esasları
Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Tüketicinin kullanımına sunulan malların Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla
satılmasızorunludur.
(2) Tanıtma ve kullanma kılavuzu açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde düzenlenir
ve kağıtüzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir.
(3) Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye sunulması halinde bu bilgiler
ayrıcaüretici veya ithalatçının internet sitesinde de yer alır. Üretici veya ithalatçının internet sitesinin
bulunmamasıdurumunda ya da tüketicinin talep etmesi halinde tanıtma ve kullanma kılavuzu, herhangi bir ücret talep
edilmeksizin ayrıca kağıt üzerinde tüketiciye verilir.
(4) Tanıtma ve kullanma kılavuzu, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre malın veya
ambalajınınüzerine yazılabilir veya eklenebilir.
(5) Malın kullanıcı arayüzünde yer alan yazılı, sesli ve görüntülü ifadelerin Türkçe olması zorunludur.
Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olmayan mallar
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen mallar için tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenlenmesi zorunlu değildir:
a) Her çeşit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile cıvata, kelepçe, vida,
saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları,
b) Kağıt, kalem, silgi ve benzeri kırtasiye malzemeleri,
c) Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri,
ç) Pense, tornavida, çekiç, keski, testere, makas ve benzeri mekanik el aletleri,
d) Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları,
e) Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento, kireç, kum, çakıl, kömür ve
benzeri mineral ve ürünler,
f) Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo ve saksı gibi ev eşyaları,
g) El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler,
ğ) Şerit metre, kumpas, gönye ve benzeri mekanik ölçü aletleri,
h) Servis istasyonlarınca değiştirilen yedek parçalar,
ı) Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve ambalajında özellikleri ve
kullanım şekli belirtilen;
1) Makine yağı, antifriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri, kozmetik ve diğer
kimyeviürünler,
2) Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler,
3) Yiyecek ve içecek gıda maddeleri,
4) Temizlik maddeleri,
5) Kömür ve benzeri yakacak maddeleri.
Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler
MADDE 7 – (1) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre
aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması zorunludur:
a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
b) Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar,
c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
ç) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
d) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,
e) Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
f) Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın, yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından
yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,
g) Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından
yapılacağına ilişkin bilgiler,
ğ) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki
listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,
h) Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon
numarası ve diğer iletişim bilgileri,
ı) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim
bilgileri,
i) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
j) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem
heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
k) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.
(2) Enerji tüketen mallarda, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak, malın enerji tüketimi
açısından verimli kullanımına ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur.
(3) Malın teknik özelliği veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, yukarıda
belirtilen bilgilerin işaret veya şekil çizmek suretiyle açık olarak anlatılabilmesi halinde, ayrıca yazılı bir metin
aranmaz.
(4) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli ifadelerin
Türkçe olması zorunludur.
(5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi
durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla
ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.
Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu
MADDE 8 – (1) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya,
tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma
Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2015 tarihinde, diğer hükümleri
yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmelikler içinde yayınlandı | 1 Yorum

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ

28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve
fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
54 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık halde satılan mal: Önceden paketlenmeksizin, tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda ölçülerek
satılan malı,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Etiket: Bir malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ile ayırıcı özellikleri hakkında
tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekillerdeki fiyat etiketini,
ç) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki
her türlü tüketici işleminin konusunu,
d) İndirimli satış: Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi, işletmenin açılması, kapanması,
devredilmesi, tasfiyesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği ve benzeri nedenlerle indirim yapıldığını gösteren
bir ibare ile gerçekleştirilen satışı,
e) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
f) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda
kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,
g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık,
alan veya hacim ölçülerinden biriyle ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,
ğ) Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi,
h) Satış fiyatı: Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu tüm vergiler dahil peşin fiyatını,
ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya
da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da
mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Tarife ve fiyat listesi: Mal veya hizmetin satış fiyatı hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan
listeyi,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Etiket bulundurma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim
yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri
kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve
fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.
(2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur:
a) Malın üretim yeri,
b) Malın ayırıcı özelliği,
c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,
ç) Malın birim fiyatı.
(3) İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması zorunludur.
(4) Cam, naylon, karton, kâğıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, kavanoz, poşet, torba ve
benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların etiketlerinde; satış fiyatları ile birim fiyatlarının aynı boyut ve
renkte kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması zorunludur.
(5) Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir.
(6) Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim fiyatının belirtilmesine gerek yoktur.
Etiket zorunluluğu olmayan mallar
MADDE 6 – (1) Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak açıkça yazılı bulunan
mallarla, kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve arttırma suretiyle veya özel kanunlarına
göre satışı yapılan mallarda etiket bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Satış fiyatı, ulusal veya uluslararası borsa veya benzeri kurum ya da kuruluşlarca ya da ticari örf ve
adetlere göre belirlenen ve uygulanan kıymetli taş veya madenlerden yapılmış mallarda da etiket ve liste koyma
zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu malların cinslerine göre birim satış fiyatları; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı
olmamak üzere, satışa arz edildikleri işyerinin uygun bir yerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir bir şekilde
gösterilir. Bu satış fiyatlarına işçilik bedelinin dahil olup olmadığı ayrıca belirtilir.
Etiketin konuluş biçimi ve yeri
MADDE 7 – (1) Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu olan etiketler; malın niteliğine,
malın satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya aynı nitelikteki mal gruplarının veya
raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağ ile tutturulmak veya
asılmak suretiyle kullanılır.
Tarife ve fiyat listesi
MADDE 8 – (1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin
belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve
okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.
(2) Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir
ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur.
Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı
MADDE 9 – (1) Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun,
yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve
aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve
hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.
(2) Tarife ve fiyatları, meslek kuruluşları veya mevzuatına göre bu konuda yetkili bulunan kurum ya da
kuruluşlarca belirlenen hizmetlere ilişkin tarife ve fiyat listelerini içeren belge, levha, pano ve benzerleri, bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca belirli tip ve ebatta hazırlanabilir.
(3) Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve
konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’, ‘TL’
veya‘ ’ simgesi şeklinde yazılması zorunludur.
(4) Bakanlık, gerektiğinde etiket, tarife ve fiyat listelerinin, şekil, boyut, cinsleri ile benzeri hususları tespit ve
ilan eder.
Malın veya hizmetin satış fiyatı
MADDE 10 – (1) Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat
uygulanır.
(2) Bir malın veya hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı birimlerden satışı yapıldığı takdirde, her birime
uygulanan fiyatlar, etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde ayrı ayrı gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İndirimli satışlar
MADDE 11 – (1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki
fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden
önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir. Yapılan indirimin miktarı
veya oranı hesaplanırken indirimli satış fiyatından bir önceki satış fiyatı esas alınır.
(2) Fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, bu Yönetmeliğe göre yer alması
gereken hususlara ek olarak, indirimli satış fiyatının, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere malın veya
hizmetin indirim öncesi satış fiyatıyla birlikte ve aynı büyüklükte gösterilmesi zorunludur.
(3) Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yapacağı
indirimli satışların süresi üç ayı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye
durumunda ise altı ayı geçemez.
Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı durumlar
MADDE 12 – (1) Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı yerlerde, perakende satışlar hakkında bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Denetim
MADDE 13 – (1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve
izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit
edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etiket, Tarife ve Fiyat
Listeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmelikler içinde yayınlandı | 1 Yorum

SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

18 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29034
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON
UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarının
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen veya süreli yayın
kuruluşlarıtarafından düzenlenmese bile süreli yayınla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen
promosyonuygulamalarınıkapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
53 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Promosyon uygulaması: Bir mal veya hizmetin süreli yayınlarla doğrudan veya dolaylı olarak
ilişkilendirilerek verilmesini,
b) Süreli yayın: Belli aralıklarla basılı olarak yayımlanan veya elektronik ortamda indirilebilen gazete, dergi
gibi eserleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Promosyon uygulamasının konusu
MADDE 5 – (1) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon,
iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin
taahhüt edildiği veya verildiği promosyon uygulamalarında;
a) Kitap, dergi, ansiklopedi,
b) Harita, atlas, yerküre,
c) Bayrak, afiş, poster,
ç) Ajanda, takvim,
d) Kağıt ortamında basılı bulmaca,
e) Satranç takımı,
f) Sinema, tiyatro, müze, konser, opera, bale, sergi, festival ve sportif faaliyetlere ilişkin bilet,
g) Kültür turu,
ğ) Yurtiçi veya yurtdışında ifa edilmesi öngörülen yabancı dil eğitimi,
h) Kitap, dergi, ansiklopedi, belgesel, film, tiyatro, müzik, konser, opera ve baleye ilişkin CD, DVD, Blu-Ray
ve benzeri optik disk,
dışında herhangi bir mal veya hizmet verilemez.
(2) Süreli yayında yer alan reklamın parçası olan, süreli yayını bir defadan fazla almayı gerektirmeyen, süreli
yayının fiyatını arttırmayan ve tek kullanımlık olarak verilen ürünler promosyon uygulaması olarak değerlendirilmez.
Promosyon uygulamasının süresi
MADDE 6 – (1) Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir zamana yayılan
promosyon uygulamalarının süresi; günlük süreli yayınlarda yetmiş beş günü, haftalık süreli yayınlarda on sekiz
haftayı, daha uzun süreli yayınlarda ise on iki ayı geçemez.
(2) Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, süreli yayınlara abone olunması durumunda
promosyon olarak verilen ürünün 5 inci maddede sayılan ürünlerle sınırlı olması ve anında tüketicilere teslim
edilmesişartıyla birinci fıkrada belirtilen süreler uygulanmaz. Tüketicinin süreli yayın aboneliğini feshetmesi halinde,
promosyon olarak verilen ürünün iadesi istenemez.
(3) Kupon biriktirilerek yapılan promosyon uygulamalarında, son kuponun yayımlanmasından sonra toplam
kupon sayısının en az yüzde onu kadar yedek kupon yayımlanması zorunludur.
Promosyon uygulamasının reklamları
MADDE 7 – (1) Süreli yayın kuruluşunun, promosyon uygulamasına ait reklamlarında uygulamaya konu olan
mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmesi zorunludur.
(2) Süreli yayın kuruluşunun, promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmetin teslim yerlerine ilişkin
bilgiyi ilgili süreli yayında ilan etmesi zorunludur.
Promosyon uygulamasında teslim ve ifa
MADDE 8 – (1) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmetin teslim ve ifasının, promosyon
uygulamasının bitiminden itibaren kırk beş gün içinde ilgili süreli yayın kuruluşu tarafından yerine getirilmesi
zorunludur.
(2) Malın teslimi veya hizmetin ifası ile ilgili olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.
Diğer hususlar
MADDE 9 – (1) Promosyon uygulaması süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi
taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle arttırılamaz. Promosyon uygulamasına konu olan
mal veya hizmet bedelinin tamamının veya bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.
(2) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamaz ve bu mal
veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir promosyon konusu hâline getirilemez.
(3) Promosyon uygulamalarında ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin
işlemler bağımsız bir promosyon uygulaması olarak kabul edilir.
(4) Dağıtıldığı illerin nüfusunun toplamı, ülke nüfusunun en az yüzde yetmişini oluşturan süreli
yayınların ülke genelinde dağıtıldığı kabul edilir. Elektronik ortamda indirilebilen süreli yayınlar aracılığıyla
gerçekleştirilen promosyon uygulamalarının ülke genelinde düzenlendiği kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan ve devam eden
promosyon uygulamaları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmelikler içinde yayınlandı | 1 Yorum

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve
esaslarınıdüzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla
edinmesini sağlayan her türlü abonelik sözleşmesini kapsar.
(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik sözleşmelerine bu
Yönetmeliğin yalnızca 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
52 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Abonelik sözleşmesi: Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini
sağlayan sözleşmeyi,
b) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
c) Elektronik haberleşme: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda yer alan tanımı,
ç) Gecikme zammı oranı: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranı,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki
her türlü tüketici işleminin konusunu,
e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun
olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve
bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve
benzeri her türlü araç veya ortamı,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda
kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,
ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya
da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da
mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Şekli ve İçeriği
Sözleşmenin şekli
MADDE 5 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, sunulan mal veya hizmete ilişkin olarak tüketici ile bir abonelik
sözleşmesi kurmak zorundadır. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin
kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
(2) Abonelik sözleşmeleri; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir
birşekilde düzenlenir.
Sözleşmenin zorunlu içeriği
MADDE 6 – (1) Abonelik sözleşmelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
a) Tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer
iletişim bilgileri,
b) Sözleşmenin konusu ve varsa süresi,
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
ç) Malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına başlama tarihi,
d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı,
e) Sözleşme konusu mal veya hizmet bedelinin bir tarife üzerinden hesaplanması durumunda; tüketici
tarafından seçilen tarifenin adı, içeriği ve sözleşmenin düzenlendiği tarihteki birim tüketim bedeli ile tüketim dönemi,
f) Fatura bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda, hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre
içerisinde durdurulabileceğine; fatura bedelinin sonradan ödenmesi durumunda ise hizmet sunumunun ne şekilde ve ne
kadar süre içerisinde başlatılacağına ilişkin bilgi,
g) Mal veya hizmetin temini için abonenin kullanımına sunulan sayaç, modem ve benzeri cihazların
değişiminin yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılabileceğine ilişkin bilgi,
ğ) Sözleşme konusu mal veya hizmet sunumunun mücbir sebeplerle kesintiye uğrayabileceği belirtilmişse bu
sebeplerin neler olduğuna ilişkin bilgi,
h) Satıcı veya sağlayıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen nitelikte mal veya hizmet
sunulamaması halinde tüketicinin, Kanunun 11 inci veya 15 inci maddelerinde yer alan haklarına ilişkin bilgi,
ı) Sayaç ve benzeri ölçüm cihazlarının kullanıldığı durumlarda, bu cihazlarda meydana gelen arızalar
nedeniyle belli bir süreyle tüketim miktarının hiç veya doğru şekilde tespit edilememesi halinde, söz konusu süre için
tüketim miktarının ne şekilde tespit edileceğine ilişkin bilgi,
i) Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin bedeli dışında tüketiciden ilgili mevzuat gereği tahsil edilmesi
zorunlu bedeller söz konusu ise, bu bedellerin neler olduğu ile bunların sözleşmenin düzenlendiği tarihteki tutarı ve
değişmesi durumunda yeni tutarların tüketiciye ne şekilde bildirileceğine ilişkin bilgi,
j) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarına ilişkin bilgi,
k) Tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında bir ücret alınması söz konusu ise bu ücretin tutarı ve
aboneliğin sona ermesi durumunda tüketiciye ne kadar süre içerisinde ve ne şekilde iade edileceğine ilişkin bilgi,
l) Sözleşmenin feshi ve sonuçlarına ilişkin bilgi,
m) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, modem, telefon, uydu alıcısı ve benzeri cihazların iadesi öngörülüyorsa
nasıl iade edileceğine veya geri alınacağına ilişkin bilgi,
n) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine
yapabileceklerine ilişkin bilgi.
(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik sözleşmelerinde birinci fıkranın
(e), (f), (g), (ı), (k) ve (m) bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilmeyebilir.
(3) Elektrik, su ve doğal gaz sektörüne ilişkin abonelik sözleşmelerinde birinci fıkranın (d) bendinde yer alan
bilgi aranmaz.
Sözleşmede bulunması gereken şartların eksikliği
MADDE 7 – (1) Abonelik sözleşmesinde, 6 ncı maddede yer alan hususlardan bir veya birkaçının
bulunmamasısözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve bu durumda, satıcı veya sağlayıcı malın teslimini veya hizmetin
ifasını durduramaz. Sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödemede
bulunmasını istemeksizin derhal giderilir. Aksi takdirde, tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi
bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri
Teslim veya ifa yükümlülüğü
MADDE 8 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmeti sözleşmeye uygun olarak
teslim veya ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar. Sağlayıcı sunmadığı hizmetin
bedelini tüketiciden talep edemez. Ancak, ön ödemeli hizmetlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Bildirim
MADDE 9 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bir plan çerçevesinde yapılması öngörülen bakım, kontrol, onarım ve
benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak olması halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini en az
kırk sekiz saat öncesinden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın yayın ve benzeri yollar ile
bildirmekle yükümlüdür.
Bilgilendirme
MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik süresince tüketicilerle imzalamış oldukları sözleşme ve
taahhütnamenin bir örneği ile tüketicinin abone olduğu tarifeye ilişkin ayrıntıları, talep etmesi halinde tüketiciye
yazılıolarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ücret almaksızın vermek ya da kendi internet sayfaları üzerinden tüketicinin
erişimine sunmak zorundadır.
Faturalandırma dönemi
MADDE 11 – (1) Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri, sözleşmede aksi
kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden borç tutarı veya tüketim miktarının,
daha önceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir
sonraki dönem veya dönemlerde yapılabilir.
(2) Sözleşmeye konu mal veya hizmetin faturalandırma dönemi değiştirilerek ücretlendirmeye esas birim fiyat
arttırılamaz.
Faturanın zamanında ödenmemesi
MADDE 12 – (1) Abonelik sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak
gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.
Diğer yükümlülükler
MADDE 13 – (1) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin
hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar
tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.
(2) Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya
devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için hiçbir bedel talep edemez.
(3) Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar, katma değerli elektronik haberleşme
hizmeti sunan sağlayıcılar ile birlikte bu hizmetlerin sunulmasından sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taahhütlü Aboneliğe İlişkin Esaslar
Taahhütlü abonelik
MADDE 14 – (1) Taahhütlü abonelikler, satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone
kalmayı taahhüt eden tüketicilere;
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı,
b) Sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetini veya
kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi,
taahhüt ettiği aboneliklerdir.
(2) Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine
değişiklik yapılamaz.
Taahhütname verme zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri içeren taahhütnameyi yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Bu taahhütname, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir
parçasıdır.
(2) Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler
dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün
süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma
yöntemi yer almak zorundadır.
(3) Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı ikinci
fıkrada yer alan bilgileri tüketiciye aynı ortamda vermekle yükümlüdür. Taahhüdün sınırlı alanda ya da zamanda
sunulduğu bir ortam yoluyla verilmesi durumunda ise, satıcı veya sağlayıcının taahhüt kapsamında sunulan mal veya
hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresini tüketiciye aynı ortamda vermesi yeterlidir.
Ancak bu durumlarda; satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü taahhüdün verilmesinden itibaren
on dört gün içinde yerine getirmek zorundadır.
(4) Taahhütnamede, taahhüt konusu mal veya hizmetin bedeli, aynı mal veya hizmetin taahhütsüz abonelikler
kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemez.
Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi
MADDE 16 – (1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini
sonlandırmasıhalinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar
tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile
sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz
tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan
tutarın esas alınması zorunludur.
(2) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni
yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen
tutarlarıveya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.
Taahhütlü aboneliğin sona ermesinin bildirimi
MADDE 17 – (1) Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya
sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirir.
Ayıptan sorumluluk
MADDE 18 – (1) Verilen hizmetle birlikte bir malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devredildiği
abonelik sözleşmelerinde hizmet sağlayıcısı da malın ayıbından sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödeme Bildirimine İlişkin Esaslar
Ödeme bildirimi
MADDE 19 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini
içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır.
(2) Ödeme bildirimlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Tüketicinin ismi ve soyadı, adresi, abone numarası ve varsa abone grubu,
b) Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem ve düzenlenme tarihi,
c) Varsa tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,
ç) Tüketim veya kullanım miktarı,
d) Birim fiyatı, ücretlendirme periyodu ve benzeri hususlar,
e) Bir tarife uygulanması durumunda, bu tarifenin içeriği ve ücreti,
f) Vergi türlerini de içeren yasal yükümlülükler dahil olmak üzere tüketicinin ödeyeceği toplam bedeli
oluşturan her bir unsurun açık ve anlaşılır ifadesi,
g) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,
ğ) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve ödeme merkezleri,
h) Tüketicinin itiraz ve taleplerini iletebileceği iletişim kanalları,
ı) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde tüketiciye uygulanacak gecikme zammı oranı,
i) Taahhütlü aboneliklerde kalan taahhüt süresine ilişkin bilgi ile taahhüt kapsamında tüketiciye sunulan bir
mal varsa bunun taksit tutarı.
(3) Fatura ve benzeri her türlü belge, ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermesi kaydıyla ödeme bildirimi olarak
kabul edilir.
(4) Ödeme bildiriminde yer alan bilgilerin anlaşılabilir bir dilde açık, sade ve okunabilir bir şekilde
düzenlenmesi zorunludur.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, ödeme bildiriminin ayrıntılarını kendi internet sayfalarında gösterecek seçeneği
sunmakla veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye ücretsiz olarak göndermekle yükümlüdür.
Ödeme bildiriminin gönderimi
MADDE 20 – (1) Satıcı veya sağlayıcı ödeme bildirimini, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce
tüketiciye gönderir. Tüketicinin tercih etmesi halinde, ödeme bildirimi tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile de
gönderilebilir.
(2) Ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masrafların tüketici tarafından karşılanması talep edilemez.
Ödeme bildirimine itiraz
MADDE 21 – (1) Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin
düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilir. İtiraz, satıcı veya sağlayıcı tarafından başvurunun
yapıldığıtarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir.
(2) İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla tahsil
edilen bedel, kullanım dönemindeki birim fiyat dikkate alınarak gecikme zammı ile birlikte tüketicinin tercih etmesi
halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya tüketiciye beş gün içinde iade edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Abonelik Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları
Sözleşmenin feshi
MADDE 22 – (1) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik
sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.
(2) Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme
koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir
sebebin varlığı halinde tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncı madde hükmü uygulanır.
(4) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri
yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık
tutmakla yükümlüdür.
Fesih bildirimi
MADDE 23 – (1) Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya
yöneltilmiş olması yeterlidir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da
tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir.
(3) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden
daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez.
Fesih talebinin yerine getirilme süresi
MADDE 24 – (1) Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı,
tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle
yükümlüdür.
(2) Tüketicinin fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda on beş gün; haftalık süreli
yayınlarda bir ay; aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk
yayınımüteakiben fesih bildirimi hüküm ifade eder.
Feshin sonuçları
MADDE 25 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.
(2) Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya
hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.
(3) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici
tarafındanödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında
alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.
(4) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem için tüketime konu
bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde tüketiciye
göndermek zorundadır. Ancak, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre dört aya
kadar uzatılabilir.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken tüketiciye
ilave bir maliyet yüklemeden mahsuplaşma yöntemini de kullanabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Telefon kullanım ücreti
MADDE 26 – (1) Abonelik sözleşmesine ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için satıcı veya
sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya
sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmelikler içinde yayınlandı | 1 Yorum

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; paket tur, paket tatil, paket seyahat veya benzeri isimler altında düzenlenen
sözleşmeleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Paket turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya katılımcısı tarafından belirlendiği veya aynı
paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırıldığı,
b) Başka ülkelerdeki paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından düzenlenmekle birlikte Türkiye’deki bir
aracı veya temsilci vasıtasıyla satışa sunulan,
c) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişilerle kurulan,
sözleşmelere de uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
51 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Bağımsız hizmet sağlayıcısı: Bir paket tur içinde yer alan hizmetlerden bir veya bir kaçını paket tur
düzenleyicisi veya aracısı ile yaptığı sözleşme gereği katılımcıya sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Başka turizm hizmetleri: Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan araç kiralanması, kültürel,
tarihi veya turistik yerlerin gezdirilmesi, gösteri, konser veya spor faaliyetlerinin düzenlenmesi veya izlettirilmesi ya
da rehberlik hizmetlerini,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Katılımcının gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına
uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını
sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
ç) Katılımcı: Herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir paket tur satın
alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen tüketiciyi,
d) Paket tur aracısı: Paket tur düzenleyicileri tarafından hazırlanmış olan paket turları satışa sunan gerçek veya
tüzel kişiyi,
e) Paket tur düzenleyicisi: Paket turları düzenleyen ve bu turları kendisi veya aracısı vasıtasıyla satışa sunan
gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Paket tur sözleşmesi: Paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve başka
turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve
hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeleri,
g) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
Broşür verme yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür
verilmesi zorunludur.
(2) Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan
bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında bulunması halinde, aşağıdaki
bilgilerin de yer alması zorunludur:
a) Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.
b) Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri.
c) Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırma Türkiye’de
uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı.
ç) Yemek planı.
d) Yolculukta izlenecek güzergâh.
e) Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi.
f) Paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu sayıya ulaşılamadığı
takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih.
g) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre
düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi.
ğ) Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi.
(3) Katılımcıya verilen broşürde yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı için bağlayıcıdır.
(4) Broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulmadan önce broşürde açıkça belirtilmek ve katılımcıya
bildirilmek şartıyla sözleşme kurulduktan sonra ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.
Sözleşme düzenleme yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcılarla paket tur sözleşmesi düzenlemek
zorundadır. Paket tur sözleşmelerinde, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında bulunması halinde 5 inci maddede
yer alan bilgilere ilave olarak aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:
a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı ve varsa temsilcisi ile katılımcının adı veya unvanı, açık adresi, telefonu
ve diğer iletişim bilgileri.
b) Paket turun varış yerleri ile belirli bir süre kalınacak olması durumunda tarihleriyle birlikte kalış süreleri.
c) Paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı.
ç) 9 uncu maddeye göre fiyat değişikliğinin şartları ve paket tur fiyatına dahil olmayan vergi, resim, harç ve
benzeri yasal yükümlülükler.
d) Ödeme planı ve şekli.
e) Katılımcı tarafından sözleşme kurulmadan önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına bildirilen ve
taraflarca kabul edilen özel talepler.
f) Mücbir sebep halleri ve bu hallerde tarafların hak ve yükümlülükleri.
g) Sözleşmeden dönme ve fesih şartları.
(2) Yurt dışı turlarda sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilir. Ödemede hangi kurun esas alınacağı
sözleşmenin kurulması esnasında taraflarca belirlenir.
Yolculuk öncesi bilgilendirme
MADDE 7 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında bulunması
halinde, turun başlamasından yurt içi turlar için en az yirmi dört saat, yurt dışı turlar için ise kırk sekiz saat önce
aşağıdaki konularda katılımcıyı bilgilendirmek zorundadır:
a) Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.
b) Ara konaklamaların yapılacağı tarih ve yer ile aktarma bilgileri.
c) Katılımcıya yolculukta belirli bir yer tahsis edildiği hallerde bu yer hakkında ayrıntılı bilgi.
ç) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının tur yerindeki temsilcisinin veya bir temsilcisi yoksa iletişime
geçilebilecek yerel irtibat noktalarının adı, adresi ve iletişim bilgileri, yerel temsilcinin ve irtibat noktasının
bulunmaması durumunda katılımcının paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile en kısa sürede iletişim kurmasını
sağlayacak bilgiler.
d) Reşit olmayan kişilerin yabancı bir ülkeye seyahat etmesini veya orada kalmasını öngören bir sözleşme
yapılmışsa, küçükle veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgiler.
e) İptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım
masraflarını teminat altına alacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgiler.
(2) Katılımcıya verilen broşürün veya kurulan sözleşmenin, birinci fıkrada belirtilen bilgileri içermesi ve bu
bilgilerin değişmemiş olması halinde, katılımcının yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilmesi zorunlu değildir.
Sözleşme ve bilgilendirmenin şekli
MADDE 8 – (1) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmeleri ile bu Yönetmelik kapsamında
yapılan bilgilendirmelerin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde
düzenlenmesi ve bunların bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya verilmesi zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali
Fiyat değişikliği
MADDE 9 – (1) Sözleşmede yer alan fiyat; fiyatın değiştirilebileceğinin açıkça sözleşmede belirtilmesi, fiyat
değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün
öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde
beşini geçmeyecek şekilde aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:
a) Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz
kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
b) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
c) Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal
yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.
Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik
MADDE 10 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından paket turun başlamasından önce, katılımcıdan
kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 9 uncu maddede belirtilen sebeplerle
yapılan fiyat değişikliği hariç diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.
(2) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini
katılımcıya derhal bildirmesi zorunludur.
(3) Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği
gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir:
a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura
ek bir bedel ödemeksizin katılma.
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.
(4) Sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on
dört gün içerisinde iade etmesi zorunludur.
Paket turun iptali
MADDE 11 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı
paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında kendisine
tanınmış olan hakları kullanabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Gereği Gibi İfa Edilmemesi
Sözleşmenin eksik ifası
MADDE 12 – (1) Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet
sağlayıcısına ya da paket tur düzenleyicisi veya aracısına derhal bildirmek zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği
takdirde katılımcının sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır.
(2) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine
getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı paket turun devam etmesi için
katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle
sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.
(3) Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi
durumunda paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler
sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak paket tur
düzenleyicisi veya aracısı o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun
bir karşılık talep edebilir.
(4) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcının paket tura başladığı
yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan
giderleri karşılamakla yükümlüdür.
Sorumluluk
MADDE 13 – (1) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili
hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi veya aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi
nedeniyle katılımcının uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Katılımcı, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir
tazminat talep edebilir.
(2) Sözleşmeye aykırılığın bağımsız hizmet sağlayıcılarının davranışlarından kaynaklanması halinde de birinci
fıkra hükmü uygulanır.
Sorumluluktan kurtulma
MADDE 14 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden
kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu
tutulamaz:
a) Katılımcının kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının
bulunması.
c) Mücbir sebebin bulunması.
ç) Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine
rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin
sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
ile katılımcıya bildirilmiş olması.
(2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hallerde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile o
yerdeki temsilcileri, katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Katılımcının Diğer Hakları
Sözleşmenin devri
MADDE 15 – (1) Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından
en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde
bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
(2) Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, paket tur düzenleyicisi veya aracısına karşı bakiye tutarın ve
söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul
olması ve her halükarda paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması gerekir.
Sözleşmenin feshi
MADDE 16 – (1) Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
(2) Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç
ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının
ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
(3) Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur
sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilir.
(4) Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya
mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması
halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip
belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın
katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına
ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Temsilcinin bulunmaması
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin
bulunmadığı hâllerde paket tur aracısı paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu olur.
Sorumsuzluk kaydı
MADDE 18 – (1) Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede katılımcının bu Yönetmelikte yer
alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya paket tur düzenleyicisi ya da aracısının bu Yönetmelikten
kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmelikler içinde yayınlandı | 1 Yorum

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ
SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış
sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti,
değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar.
(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması, bu hakkın bir dernek üyeliğine
ya da şirket ortaklığına bağlı olarak tanınması veya konaklamanın aynı zamanda seyahat ya da diğer hizmetlerle
beraber sunulması bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, devre mülk, dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı ve
benzeri isimler altında yapılan ve tapu tesciline konu edilen satışlara ilişkin sözleşmeler, bir yıldan uzun süre için
kurulması ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı
tanıması halinde devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
50 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Değişim sözleşmesi: Tüketicilere devre tatil sözleşmesinden doğan haklarından diğer kişilerin geçici olarak
yararlanmasına izin vermesi karşılığında gecelik konaklama veya diğer hizmetlere geçici olarak erişim imkanı veren
bir sisteme katılma hakkı tanıyan sözleşmeleri,
ç) Devre mülk hakkı: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Devre Mülk Hakkı başlıklı
sekizinci bölümünde düzenlenen hakkı,
d) Devre tatil sözleşmesi: Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem
için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmeleri,
e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun
olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve
bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve
benzeri her türlü araç veya ortamı,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Ön ödeme tutarı: Devre tatile konu taşınmazın teslimi veya kullanım hakkının devrinden önce tüketici
tarafından ödenen toplam tutarı,
ğ) Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi: Tüketicinin ayni hakka konu bir taşınmazın satış bedelini veya şahsi
hakka konu taşınmazın kullanım hakkı bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da
bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim
etmeyi üstlendiği sözleşmeleri,
h) Proje toplam bedeli: Projeye ilişkin yapı ruhsatlarında yer alan arsa dahil yapının maliyetini,
ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya
da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da
mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Yeniden satış sözleşmesi: Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp
satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu sözleşmeleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından
en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır.
(2) Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve
okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Ön bilgilendirme formunun;
a) Devre tatil sözleşmeleri için Ek-1’de,
b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri için Ek-2’de,
c) Yeniden satış sözleşmeleri için Ek-3’te,
ç) Değişim sözleşmeleri için Ek-4’te,
d) Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise Ek-5’te,
yer alan bilgileri içermesi zorunludur.
(4) Satıcı veya sağlayıcıdan kaynaklanmayan ve gerekli özenin gösterilmesine rağmen sonuçlarına engel
olunamayan, olağandışı ve öngörülemeyen durumlarda, ön bilgilendirme formlarında yer alan bilgiler, sözleşmenin
kurulmasından önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketicinin onayını almak ve yapılan değişiklikleri de
ayrıca sözleşmede belirtmek şartıyla değiştirilebilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerle ilgili olarak, satıcı veya sağlayıcının hediye tatil,
kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette
bulunması halinde, bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmesi zorunludur.
(6) Bu maddede yer alan bilgilendirmelerin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Sözleşmenin şekli ve içeriği
MADDE 6 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, 5 inci madde uyarınca tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunda yer
alan bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı
yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu
sözleşmelerin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Daha ağır şekil
şartları öngören kanun hükümleri saklıdır. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini
tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan sözleşmelerin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde,
açık, sade, okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el
yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür.
(4) Sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 7 – (1) Tüketici, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından itibaren on
dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 8 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan, şahsi hakka
konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu taşınmaza
ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, Ek-6’da yer alan cayma formunu, sözleşmenin kurulduğu anda yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır.
(3) Tüketici, cayma hakkını kullanırken Ek-6’da yer alan cayma formunu kullanabileceği gibi cayma kararını
bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.
(4) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden
satış, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler, cayma hakkının kullanılması ile birlikte hiçbir cezai şart ödeme
yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erer.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Geçerli bir şekilde kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, satışın ön
ödemeli yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın satıcı veya sağlayıcı, cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir
isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Bu yasağa
rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi
borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir.
(2) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma hakkının kullanılmasından önce sunulan
hizmete ilişkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.
(3) Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleşmelerden cayma hakkını kullanması durumunda, tüketiciye iade
edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya
ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.
(4) Değişim sözleşmesinin devre tatil sözleşmesi ile birlikte ve aynı zamanda tüketicilere verildiği hallerde,
cayma hakkının kullanımına ilişkin süreler her iki sözleşme için de geçerlidir.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, yeniden satış sözleşmesi kapsamında satış işlemi gerçekleşmedikçe tüketiciden
ödeme yapmasını isteyemez.
Eksik bilgilendirme
MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci maddenin birinci ve üçüncü veya 6 ncı maddenin birinci ya
da 8 inci maddenin ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda, tüketici cayma
hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten
itibaren bir yıl sonra sona erer.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin bir yıllık süre içinde yerine getirilmesi halinde, on dört günlük
cayma hakkı süresi, bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
Bağlı kredi
MADDE 11 – (1) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren
arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna
ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde bağlı kredi sözleşmesi de herhangi
bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
(2) Bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda
yürürlüğe girer.
(3) Bağlı kredi sözleşmesinde cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim, 8 inci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen yöntemle kredi verene yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmelerine İlişkin Özel Hükümler
Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi
MADDE 12 – (1) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye,
belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu
durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.
(2) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin ödemelerin, üyelik aidatı da dâhil olmak üzere eşit olarak
yıllık taksitlere bölündüğü bir ödeme planına göre yapılması zorunludur. Sözleşmede, bedelin taksitli ödeme planının
dışında başka bir ödeme seçeneğiyle yapılmasına imkan veren hükümler yer alamaz. Aksi takdirde bu hükümler
geçersizdir.
Ödeme bildirimi yükümlülüğü ve sözleşmenin feshi
MADDE 13 – (1) Satıcı veya sağlayıcının, tüketiciye her ödeme tarihinden en az on dört gün önce yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme bildiriminde bulunması zorunludur.
(2) Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin ödeme bildirimini
almasını takiben on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde
bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmeleri
Genel esaslar
MADDE 14 – (1) Ayni hakka konu bir taşınmazın veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkının ön
ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcı tarafından, Ek-5’te yer alan bilgilere ek olarak tüketiciye, bağımsız
bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesinin verilmesi zorunludur.
(2) Satıcı veya sağlayıcının, ön ödemeli satışa başlamadan önce, proje toplam bedelinin bir milyon Türk
Lirasını aştığı projeler için, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut
Satışları Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı beşinci bölümü hükümleri çerçevesinde teminat sağlaması
zorunludur.
(3) Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe
göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönme bildiriminin; şahsi hakka konu ön ödemeli devre
tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri
için ise noterlikler aracılığıyla satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
(4) Sözleşmeden dönülmesi durumunda:
a) Tüketiciden sadece sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edilebilir. Satıcı veya sağlayıcı,
yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez.
b) Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin
satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.
c) Tüketici, alınan bedelin ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, on
gün içinde edinimlerini iade eder.
(5) Sözleşme bedelinin bir kısmının veya tamamının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, dönme
bildiriminin satıcı veya sağlayıcı tarafından kredi verene derhal bildirilmesi zorunludur. Tüketicinin ödediği satış
bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde, yalnızca
dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen tazminat tutarı düşülerek kredi verene iade edilir. Kredi veren, söz konusu
tutarı Kanunun 27 ncimaddesine uygun olarak tüketiciye derhal geri öder.
(6) Ön ödemeli devre tatil sözleşmesine konu taşınmazın yer aldığı projede sonradan değişiklik yapılması
durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici
yapılan proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir
bedel ödemeksizin sözleşmeden dönebilir. Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden
kaynaklanması durumunda, satıcı tüketiciden sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar kesinti yapabilir.
(7) Sözleşmeye konu taşınmazın inşa edileceği arsa üzerinde yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli
devre tatil sözleşmesi yapılamaz.
(8) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya
aittir.
Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satışı
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
sözleşmelere konu taşınmazların ön ödemeli satışı, konusu ayni hak olan ön ödemeli devre tatil sözleşmesi olarak
kabul edilir.
(2) Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcının 5 ve
6 ncı maddelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla;
a) Kat irtifakı devrini tüketici lehine tapu siciline tescil etmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme
düzenlemesi veya
b) Noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi düzenlemesi
zorunludur.
(3) Devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat mülkiyetine konu taşınmazın
tüketici adına tescili veya kat irtifakına konu taşınmazın tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte
taşınmazın zilyetliğinin devri ile teslim veya devir gerçekleşmiş kabul edilir. Taşınmazın kullanıma hazır bir şekilde
tüketiciye zilyetliğinin devredilmesi gerekir. Aksi halde, teslim gerçekleşmemiş sayılır.
Şahsi hakka konu taşınmazın ön ödemeli satışı
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, konusu taşınmazın kullanım hakkı olan sözleşmelere
ilişkin ön ödemeli satışlar, konusu şahsi hak olan ön ödemeli devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.
(2) Şahsi hakka konu devre tatil amaçlı taşınmazın kullanım hakkının devrinin en geç otuz altı ay içinde
yapılması ve bu hakka konu taşınmazın kullanıma elverişli bir şekilde sunulması zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumsuzluk kaydı
MADDE 17 – (1) Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede yer alan ve tüketicinin bu
Yönetmelikten kaynaklanan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine veya satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklerini
sınırladığına ya da ortadan kaldırdığına dair kayıtlar geçersizdir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devre Tatil Sözleşmeleri
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
EK – 1
DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim
bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri.
d) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu yasal giderler ile
genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına, bu giderlerin nasıl ve ne zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl
yansıtılacağına ilişkin açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve
benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları.
g) Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına ilişkin açıklamalar ve
tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve kararları nasıl etkileyebileceğini de içeren bilgi.
ğ) İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına
ilişkin bilgi.
h) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile varsa değişim planına
ilişkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve
elektronik posta bilgileri.
i) Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara ilişkin bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu
tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız
bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme
yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
l) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını
kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten
itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
m) Tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.
n) Sözleşmeden doğan haktan üçüncü bir kişinin yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin bilgi ile yararlandığı
takdirde buna ilişkin açıklamalar.
o) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
ö) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine
yapabileceklerine dair bilgi.
p) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
r) Sözleşme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz
fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peşinat tutarı.
EK – 2
UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim
bilgileri.
b) Sözleşme konusu hizmetin niteliği, kapsamı, süresi ve hizmetten yararlanma koşulları.
c) Tüketicinin hizmetten yararlanmaya başlayacağı tarih.
ç) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
d) Sözleşmenin süresine göre her yıl için eşit taksit miktarlarını gösteren ödeme planı ve bu taksitlerin
ödenmesi için öngörülen süre.
e) Varsa bir yıldan sonraki taksit ödemelerine ilişkin artış oranı.
f) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına ilişkin bilgiler.
g) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve
elektronik posta bilgileri.
ğ) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet
karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi
istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” İbaresi.
h) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını
kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten
itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
ı) Tüketicinin, ikinci taksit ödemesinden sonra, her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasından itibaren on
dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya bilgi vererek, herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshetme hakkının
olduğuna dair bilgi.
i) Hizmetin sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına
ilişkin bilgi.
j) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine
yapabileceklerine dair bilgi.
l) Sözleşmeden kaynaklanan haklarının kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan öncelikler, promosyonlar,
özel indirimler ile ortaya çıkabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi.
EK – 3
YENİDEN SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim
bilgileri.
b) Sözleşme konusu hizmetin niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi.
ç) Tüketici tarafından ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
d) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
e) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve
elektronik posta bilgileri.
f) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet
karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi
istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
g) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını
kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten
itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
ğ) Hizmetin sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına
ilişkin bilgi.
h) Sözleşmeden doğan hakların yeniden satışı için bir sisteme katılmanın mümkün olup olmadığı hakkında
bilgi ve varsa bu duruma ilişkin masraflar hakkında bilgi.
ı) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
i) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine
yapabileceklerine dair bilgi.
EK – 4
DEĞİŞİM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim
bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
d) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
e) Değişim sisteminin nasıl çalıştığına ilişkin açıklama ile değişim için önerilen seçenekler ve yöntemler
hakkında bilgi.
f) Değişim sistemine konu haklar arasında fark bulunması halinde buna ilişkin bilgi.
g) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına ilişkin bilgiler.
ğ) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve
elektronik posta bilgileri.
h) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet
karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi
istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
ı) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını
kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten
itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
i) Değişim sözleşmesinin devre tatil sözleşmesiyle birlikte teklif edildiği durumlarda, her iki sözleşme için
sadece bir cayma süresi olduğuna dair bilgi.
j) Sözleşmeden kaynaklanan hakların kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan faydalar ile ortaya çıkabilecek
kısıtlamalar hakkında bilgi.
k) Konaklamanın taşınmaz mal dışında konaklamayla ilgili olması durumunda buna ilişkin bilgi.
l) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
m) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine
yapabileceklerine dair bilgi.
n) Tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.
EK – 5
ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim
bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri.
d) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu yasal giderler ile
genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına, bu giderlerin nasıl ve ne zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl
yansıtılacağına ilişkin açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve
benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları.
g) Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına ilişkin açıklamalar ve
tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve etkileyebileceğini de içeren bilgi.
ğ) İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına
ilişkin bilgi.
h) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile varsa değişim planına
ilişkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve
elektronik posta bilgileri.
i) Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara ilişkin bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu
tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız
bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme
yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
l) Ön ödeme tutarı.
m) Verilen teminata ilişkin bilgiler.
n) Yapı ruhsatının alınış tarihi.
o) Sözleşme konusu hakkın devir veya teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı
geçemeyeceğine dair bilgi.
ö) Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı ve bu hakka ilişkin bilgiler.
p) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat ödenmesi haricinde
tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep edilemeyeceğine ilişkin bilgi.
r) Sözleşme konusu hakkın devir veya tesliminden sonra geçerli olmak üzere tarafların sözleşmeyi fesih
şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.
s) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
ş) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine
yapabileceklerine dair bilgi.
t) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
u) Sözleşme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz
fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peşinat tutarı.
EK – 6
ÖRNEK CAYMA FORMU
(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde
doldurup gönderilecektir.)
-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı,
adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
-Bu formla sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
-Sözleşme tarihi:
-Cayma hakkına konu hak veya hizmet:
-Cayma hakkına konu hak veya hizmetin bedeli:
-Tüketicinin adı ve soyadı:
-Tüketicinin adresi:
-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
-Tarih:

Yönetmelikler içinde yayınlandı | 1 Yorum